ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

1. De lesovereenkomst gaat in op de eerste  dag van de maand van de eerste les. De overeenkomst loopt af op de dag waarop de scholen in de plaats waar de lessen gegeven worden na de zomervakantie van start gaan. De overeenkomst wordt op de afloopdatum telkens automatisch verlengd, tenzij deze voor 15 juni schriftelijk wordt opgezegd. In dat geval eindigt de overeenkomst per de eerstvolgende afloopdatum. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode, die acht/vier/twee lessen bevat (afhankelijk van de gekozen lesvorm, corresponderend met hieronder). Dit houdt in, dat na opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is en de leerling op deze lessen recht heeft. De lessen vinden wekelijks / tweewekelijks / maandelijks plaats op een in overleg te bepalen tijdstip. 

 

2. De vakantieperioden zijn in grote lijn gelijk aan die van de scholen in de plaats waar de lessen worden gegeven. De zomerstop is in de maanden juli en augustus. Uitgegaan wordt van 36 lessen bij de wekelijkse les van een half uur, drie kwartier of een uur. Bij een tweewekelijkse les zijn er 18 lessen.

 

3. Het totaal verschuldigde bedrag tot de afloopdatum van de overeenkomst komt tot stand door het aantal te geven lessen tot de afloopdatum te vermenigvuldigen met de lesprijs.                                    

De lesprijs bedraagt:                            a. €25,-  bij een wekelijkse les van een half uur
                                                                 b. €50,- bij een tweewekelijkse les van een uur
                                                                 c. €35,- bij een wekelijkse les van 45 minuten
                                                                 d. €45,- bij een wekelijkse les van een uur
                                                                 e. €16,67 per 20 minuten, beginnersgroepsles

                                                                 f. €77,50 per maandelijkse les van 1,5 uur 

                                                                 g. €44,26 per losse les van 45 minuten
                                                                 h. €55,- per losse les van een uur
                                                                 i. €62,- per uur kamermuziek coaching
Leerlingen vanaf 21 jaar betalen bovenop dit bedrag 21% BTW
Het totaal verschuldigde bedrag wordt in twaalf maandelijkse termijnen bij vooruitbetaling overgemaakt naar bankrekening

NL06 INGB 0009 1207 25 tnv F J Post
De betalingen lopen van september t/m augustus.

 

4. In geval van verhindering van de docent zal zoveel mogelijk worden geprobeerd de les in te halen dan wel te laten vervangen. Blijkt dit niet mogelijk dan zal de les vervallen. Indien, gerekend over het gehele cursusjaar, meer dan vier lessen uitvallen ten gevolge van verhindering van de docent, dan vindt restitutie van het lesgeld plaats voor elke vijfde en volgende uitgevallen les. 

5. Bij verhindering van de leerling dienen de eerste vier verzuimde lessen doorbetaald te worden. Bij tenminste 24 uur van tevoren afgezegde lessen zal de docent trachten om indien mogelijk de les in te halen. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, treden de docent en cursist in overleg teneinde tot een redelijke afspraak te komen.

 

 

 deel via:

Francien Post

Bekensteinselaan 42

3817 AL Amersfoort

 

 +31 6 4032 4849

 

fjp@xs4all.nl