ALGEMENE VOORWAARDEN

 

In de nu volgende algemene voorwaarden wordt gesproken over de cursist. Indien deze minderjarig is worden hiermee de ouders/verzorgers bedoeld.

 

1. De lesovereenkomst gaat in op de eerste  dag van de maand van de eerste les. De overeenkomst loopt af op de dag waarop de scholen in de plaats waar de lessen gegeven worden na de zomervakantie van start gaan. De overeenkomst wordt op de afloopdatum telkens automatisch verlengd, tenzij deze voor 15 juni schriftelijk wordt opgezegd. In dat geval eindigt de overeenkomst per de eerstvolgende afloopdatum. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode, die twee/vier/acht lessen bevat (afhankelijk van de gekozen lesvorm). Dit houdt in, dat na opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is en de leerling op deze lessen recht heeft. De lessen vinden wekelijks/tweewekelijks/maandelijks plaats op een in overleg te bepalen tijdstip. 

 

2. De vakantieperioden zijn in grote lijn gelijk aan die van de scholen in de plaats waar de lessen worden gegeven. De zomerstop begint een week eerder en duurt een week langer. Uitgegaan wordt van 36 lesweken en 2 voorspeelmiddagen bij wekelijkse lessen van een half uur. 

 

3. Het totaal verschuldigde bedrag tot de afloopdatum van de overeenkomst komt tot stand door het aantal te geven lessen tot de afloopdatum te vermenigvuldigen met de lesprijs.                                     

De lesprijs bedraagt:   a. €20,05 bij een wekelijkse les van een half uur
                                         b. €40,10 bij een tweewekelijkse les van een uur
                                         c. €28,50 bij een wekelijkse les van drie kwartier
                                        d. €34,50 bij een wekelijkse les van een uur
                                        e. €13,75 per 20 minuten, alleen mogelijk bij een beginners groepsles
                                        f. €47,50 per losse les
                                       g. €60,- per uur kamermuziek coaching

Voor cursisten van 21 jaar en ouder wordt op de lesprijs een BTW  van 21% geheven

Het totaal verschuldigde bedrag wordt in twaalf maandelijkse termijnen bij vooruitbetaling overgemaakt

naar bankrekening NL06 INGB 0009 1207 25 tnv F J Post
Dit geldt uiteraard niet voor f. en g.

 

4. In geval van verhindering van de docent zal zoveel mogelijk worden geprobeerd de les in te halen dan wel te laten vervangen. Blijkt dit niet mogelijk dan zal de les vervallen. Indien, gerekend over het gehele cursusjaar, meer dan vier lessen uitvallen ten gevolge van verhindering van de docent, dan vindt restitutie van het lesgeld plaats voor elke vijfde en volgende uitgevallen les. 

 

 

5. Bij verhindering van de cursist dienen de eerste vier verzuimde lessen doorbetaald te worden. Bij tenminste 24 uur van tevoren afgezegde lessen zal de docent trachten om indien mogelijk de les in te halen. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, treden de docent en cursist in overleg teneinde tot een redelijke afspraak te komen.